English Nemcina Srbtina Francouztina
DOMOVSK STRNKA   DISTRIBUTOR   VROBKY  KVALITA   KONTAKT
 
 
V"KTK Germany GmbH" se všichni sna??íme zajistit kvalitní slu??by a výrobky k maximální spokojenosti svých zákazník??.

Ka??dý náš zaměstnanec absolvuje školení, dostane k dispozici veškeré nástroje a systémy, které mu pomohou poskytovat vysoce kvalitní slu??by a odvádět vynikající práci nezbytnou k dosahování a prově?ování cíl?? v oblasti jakosti.

Z pozice zaměstnanc?? budeme dbát na ?ádnou strukturu své organizace, vyu??ívat ty nejlepší osvěd?ené postupy, systémy a procesy, plně v souladu s normou ISO 9001:2008 pro ?ízení jakosti a zajistíme pr??bě??ný rozvoj svých slu??eb. D??sledně dodr??ujeme závazné po??adavky právních p?edpis?? i svých zákazník??.

Up?ímnost a integritu pokládáme za jedny z klí?ových atribut?? podnikatelského úspěchu.
D??raz na jakost
KTK GERMANY GmbH je dr??itelem certifikátu v souladu s normou ISO 9001:2008.
 
Ji?? od svého zalo??ení v roce 2001 se, KTK GERMANY GmbH GmbH sna??í udr??ovat krok s rozvojem sortimentu slu??eb a změn v oblasti prodeje i logistiky s neutuchajícím úsilím v oblasti ?ízení jakosti. Jako jeden z největších dodavatel?? náhradních sou?ástek na u??itková vozidla v oblasti nezávislé druhovýroby tak KTK GERMANY udr??uje v pohybu u??itková vozidla na celém světě. Celkový sortiment prochází pr??bě??ným rozvojem a dává velkoobchod??m p?íle??itost k pokrytí tr??ní poptávky na trvalé bázi. Mimo ?editelství v Německu má naše skupina i regionální zastoupení a distributory ve Francii, na St?edním Východě, Dálném Východě i v Africe. KTK GERMANY se soust?edí na vývoj automobilového trhu v duchu nejnovějších trend?? a poskytuje ?ešení v podobě rozmanitého sortimentu spot?eních technických sou?ástek pro vhodných pro u??itková vozidla.